Micae Mediaevales kéziratleadási szabvány

 

Jegyzetelési rendszer a tanulmánykötet elkészítése során

 • Magyar nyelvű munkák esetén a szerkesztő megnevezésénél a „szerk.” rövidítést, a fordítónál a „ford.” alak használatos. Minden más nyelv esetében egységesen az „ed.” és a „trans.” változatot kérjük használni.

Monográfiák esetében:

 • Szerző: Kötet címe. Kiadás helye, Kiadás éve.  Többkötetes mű esetében minden kötetre hivatkozzunk, római számmal.
 • Pl. Christine Walsh: The Cult of St Katherine of Alexandria in Early Medieval Europe. Aldershot, 2007.
 • Pl.2 Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I−II. Budapest, 1996.

Tanulmánykötetek esetében:

 • Szerző: Tanulmány címe. In: Kötet szerkesztője (szerk.): Tanulmánykötet címe. Kiadás helye, Kiadás éve. Tanulmány oldalszáma.
 • Pl. Gellén Zsolt: A Rába védelmében. In: R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Budapest, 2000. 232–254.
 • Pl2. Dario Camuffo – Silvia Enzi: The Analysis of Two Bi-Millenary series: Tiber and Po River Floods. In: Philip D. Jones – Raymond S. Bradley – Jean Jouzel (ed.): Climatic Variations and Forcing Mechanisms of the Last 2000 Years. Berlin, 1996. 433–450.

Gyűjteményes kötetek esetében:

 • Szerző: Tanulmány címe. In: Uő.: Tanulmánykötet címe. (Szerk. Név) Kiadás helye, Kiadás éve. Tanulmány oldalszáma.
 • Pl. Engel Pál: Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (1310–1323). In: Uő.: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. (Szerk. Csukovits Enikő) Budapest, 2003. 320–408.

Periodikumok esetében:

 • Szerző: cikk címe. Folyóirat címe Évfolyam (év) kötetszám. oldalszám. A kötetszámot csak folyóiratok esetében kell megadni, ahol nem folyamatos az oldalszámozás. Ilyenkor: Szerző: cikk címe. Folyóirat címe Évfolyam (év) oldalszám.
 • Pl. Neumann Tibor: Választott nemesi esküdtek Nyitra megyében. (Az 1486. évi 8. tc. végrehajtása). Századok, 139 (2005) 268−270.
 • Pl.2 Christian Rohr: The Danube Floods and Their Human Response and Perception (14th to 17th C). History of Meteorology, 2 (2005) 1. 71–86.

Internetes hivatkozás esetén:

 • A hivatkozott munka szerzője: Címe. Online dokumentum: Hozzáférés (Letöltés ideje: év. hónap nap.)
 • Pl. Rüdiger Glaser – Christoph Beck – Heiko Stangl: Zur Temperatur- und Hochwasserentwicklung der letzten 1000 Jahr in Deutschland. Online dokumentum: http://www.geographie.uni-Freiburg.de/ipg/publikationen/glaser/GlaserBeckStangl2004 temperatur_und_Hochwasser.pdf (Letöltés ideje: 2011. február 10.)

Részletes jegyzetelési javaslatok:

 • Angol nyelvű kötetek, tanulmányok esetében az angol helyesírásnak megfelelően a cikk, vagy kötet címe nagybetűvel írandó.
 • Pl. Dyan Elliot: The Bride of Christ Goes to Hell. Metaphor and Embodiment in the Lives of Pious Women, 200–1500. Philadelphia, 2012.
 • Az első hivatkozást követően a szerző nevének, és a kötet vagy tanulmány címének első szavai után nem szükséges kiírni a teljes hivatkozást újra:
  Pl1. Kenyeres I.: Uradalmak és végvárak, 57.
 • Pl2. Rohr, C.: The Danube Floods, 77.

Folyóiratcikkek, tanulmányok esetén a tanulmányok első és utolsó oldalának feltüntetése elmaradhat, elég csupán a hivatkozott oldalszámot jelezni.

 • Pl. Szakács Béla Zsolt: Mű és közönség Károly Róbert korában. In: Kerny Terézia – Smohay András (szerk.:) Károly Róbert és Székesfehérvár. Székesfehérvár, 2011. 103.

Levéltári-, kézirattári forráskiadványok esetében a szokásos — a címből összeállított —betűcsoport szerepeljen, amelyre az első hivatkozásnál „(a továbbiakban:)” megjegyzés hívja fel a figyelmet.

 • Modern regesztás forrásgyűjtemény esetében nem az oldalszámra, hanem a regesztaszámra hivatkozunk.
  Pl. Wenzel Gusztáv (szerk.): Árpádkori új okmánytár I–XII. Pest–Budapest, 1860–1874. (a továbbiakban: ÁÚO) IV. 40.
 • Pl2 C. Tóth Norbert: Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290−1526). Budapest, 2006. 39. sz. (továbbiakban: Ugocsa) 39. sz.

Levéltári, kézirat- és nyomtatványtári források hivatkozása: az egyes intézmények nevét a hivatkozásban rövidítve adjuk meg, ezeket a kötethez szerkesztett rövidítésjegyzékben oldjuk fel.

 • Magyarországi levéltárak, könyvtárak nevének rövidítésére a Kosáry-bibliográfiák rövidítései az irányadók.
 • Pl1 Hivatkozás a Magyar Nemzeti Levéltár − Országos Levéltár (MNL-OL) anyagára

A DL és DF számokat a következő szabályok szerint hivatkozzuk: amennyiben négy számjegyből áll a jelzet nincs tagolás a számok között, amennyiben öt számjegyű 2+3-as egységenként tüntetjük fel.

 • A DL és DF rövidítéseket felsoroláskor is mindig kiírjuk a számok elé. Pl.: DL 4356., DL 56 789.
 • Pl2: A szekciók és fondok nevét betű- és számkombinációval rövidítjük, amelyeket szintén a rövidítésjegyzékben oldunk fel.
 • Pl.: MNL-OL N 120, Regnicoláris levéltár, Archivum Regni, Acta diaetalia. Elenchus. (továbbiakban MNL-OL N 120. Elenchus)
 • Pl3: Kézirattári jelzeteknél hasonlóképpen.
 • (Pl.: OSzKK Fol. Lat. 4023.; OSzKK MNY 1., stb. – amely rövidítések ismét csak az első említés során kerülnek feloldásra.)

Más levéltárak, könyvtárak, stb. esetében a fenti szisztémát kell követni. Amennyiben az adott intézmény gyűjteményét nem strukturálja fondrendszerben, vagy azt nem látja el rövidítésekkel, értelemszerűen magát a teljes jelzetet kell megadni.

 • A jegyzetekben a Vö., Ld., Uo. és Uő. rövidítések használhatóak, más alakok kerülendők.
 • A jegyzetekben szereplő idézeteket nem szükséges kurziválni, de az idézet elején és végén idézőjel jelezze annak határait, majd – hivatkozás helye.
 • Pl. „erat enim vir pacificus, sed in exercitibus et preliis minime fortunatus” – SRH I. 469.

Latin, és minden idegen nyelvű címnegyed esetében a szerző/szerkesztő neve úgy szerepeljen a kötetben, mint ahogyan az az adott publikációban szerepel, de a kiadás helye annak fordításában.

 • Pl1: Szentpétery Emericus (ed.): Scriptores rerum Hungaricarum: tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Budapest, 1937–38.
 • Pl2: Christof Mauch – Thomas Zeller (ed.): Rivers in History. Perspesctives on Waterways in Europe and North America. Pittsburgh, 2008.

Az évszázadok egységesen arab számokkal szerepeljenek.

A tanulmányok végén legyen külön fejezete az összegzésnek és egy angol nyelvű absztraktnak.

Magyar nyelvű munkák esetén a szerkesztő megnevezésénél a „szerk.” rövidítés, a fordítónál a „ford.” alak használatos. Minden más nyelv esetében egységesen az „ed.” és a „trans.” változatot kérjük használni.