Program 2017

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Történelemtudományok Doktori Iskola

Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és

Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Programja

tisztelettel meghívja a

 

Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciájára

 

A konferencia helye és ideje:
ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár
1088 Múzeum krt. 6-8. I. em. 115.
2017. május 1819.

 

Május 18. csütörtök

 

09.00 – 09.20: A konferenciát üdvözli: Erdődy Gábor

Megnyitó: Draskóczy István

 

09.20 – 10.00

Plenáris előadás

Elnök: Vida Tivadar

Bálint Csanád: Régiók és kultúrák a kora középkori Kárpát-medencében

Kávészünet: 10.00 – 10.15

 

10.15 – 11.45

1. szekció
Elnök: Mordovin Maxim

Juhász Péter (SZTE): A magyar nomád állam és a történetírás

Kovács Attila (SZTE): Háborúban és barátságban: a besenyők és magyarok interetnikus viszonyai

Balogh-László Emese, Györkös Dorottya, Tóth Mária, Bajnóczi Bernadett (ELTE): Kárpát-medencei kályhacsempék régészeti és archeometriai kutatása – Besztercebányai jellegű kályhacsempék

Ebédszünet: 11.45 – 12:45

 

12.45 – 14.15

2. szekció

Elnök: Bárány Attila

Veszprémy Márton (ELTE): Asztrológiai ismeretek útja az ókortól a 12. századig – az „asztrológiai földrajz” vizsgálata

Szanka Brigitta (SZTE): Késő középkori uralkodói reprezentáció és ceremóniák a német nyelvű történetírásban

Kertész Tünde Fruzsina (DE): Az arrasi boszorkányhisztéria, 1459–1461

Kávészünet: 14.15 – 14.30

 

14.30 – 16.00

3. szekció

Elnök: F. Romhányi Beatrix

Mezei Emese (PPKE): Pars pro toto: körmeneti szobrok mint a középkori művészet theatrum sacrumjának kellékei

Ternovácz Bálint (ELTE): Ferences misszió a középkori Boszniában

Júlia Kotrusová (Nagyszombati Egyetem): History of the Premonstratensian monastery of St. John the Baptist in Jasov during the Middle Ages

Kávészünet: 16.00 – 16.15

 

16.15 – 18.15

Moderátor: Nagy Balázs

Könyvbemutató:

Micae mediaevales VI. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Fábián Laura – Uhrin Dorottya – Farkas Csaba – Ribi András. Budapest, 2017. (Mészáros Orsolya)

Medieval Buda in context. Ed. Balázs Nagy – Martyn Rady – Katalin Szende – András Vadas. Leiden, Boston, 2016. (Tringli István)

Pierre Riché: Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton: 6-8. század. Budapest, 2016. (Bubnó Hedvig)

Thoroczkay Gábor: Ismeretlen Árpád-kor. Püspökök, legendák, krónikák. Budapest, 2017. (Bagi Dániel)

Kutatócsoportok bemutatkozása:

PTE BTK Történettudományi Intézet, DeLegatOnline (Kiss Gergely)

ELTE BTK Vallástudományi Központ, Liturgiatörténeti Kutatócsoport (Földváry Miklós)

 

 

 

Május 19. péntek

 

9.00 – 10.30

4. szekció

Elnök: Thoroczkay Gábor

Buják Gábor (PTE): Középkori tartományi és egyházmegyei zsinatok és határozataik kutatása Közép-Kelet-Európában

Uhrin Dorottya (ELTE): Mikor keletkeztek az ún. I. esztergomi zsinat cikkelyei?

Lados Tamás (ELTE): Megjegyzések az esztergomi érsekek prímási joghatóságának korai történetéhez

Kávészünet: 10.30 – 10.45

 

10.45 – 12.15

5. szekció

Elnök: Bertényi Iván

Veres Kristóf (ELTE): A királyi kancellária, a destinatarius és a harmadik személy szerepe II. András okleveleinek kiállításában

Somogyi Szilvia (ELTE): A brassói dékánság „Készlettári Könyvének” kánonjogi helyzete (Adalékok a 15. századi egyházi bíráskodás hatáskörének történetéhez)

Ribi András (ELTE): „in executionibus” – A fehérvári keresztes (johannita) konvent országos hatáskörű hiteleshelyi működése

Ebédszünet: 12.15 – 13.30

 

13.30 – 15.00

6. szekció

Elnök: Dreska Gábor

Katona Csete (DE): Viking testőrgárdák „Keleten”

Pozsár Dániel (ELTE): Az első keresztes hadjárat főúri hullámának összehasonlítása az anatóliai harcok vonatkozásában

Kozák-Kígyóssy Szabolcs László (ELTE): A nagyszebeni céhek fegyverei a 15. század végén

Kávészünet: 15.00 – 15.15

 

15.15 – 16:45

7. szekció

Elnök: Neumann Tibor

Farkas Csaba (ELTE): In nostra curia educatus – Osl nembeli Herbold pályafutása

Novák Ádám (DE): Az 1440 januári királyválasztó országgyűlés résztvevői

Csermelyi József (PPKE): Határon innen, mégis azon túl. Záloguradalmak Nyugat-Magyarországon – terminológiai kérdések és válaszok

Kávészünet: 16.45 – 17.00

 

17.00 – 17.40
Plenáris előadás
Elnök: Érszegi Géza

Déri Balázs: Hol írta Gellért a Deliberatiót?

 

17.40 – 17.50

Zárszó: Draskóczy István

Fogadás

 

A konferencia szervezőbizottsága: Draskóczy István, Körmendi Tamás, Nagy Balázs

Doktorandusz szervezők: Farkas Csaba, Ribi András, Veres Kristóf, Veszprémy Márton