Program 2018

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Történelemtudományi Doktori Iskola
Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és
Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Programja tisztelettel meghívja a

Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciájára

A konferencia helye és ideje:
ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár
1088 Múzeum krt. 6–8. I. em. 115.
2018. június 7–8.

Program

2018. június 7. csütörtök

9:00–9:20
A konferenciát üdvözli: Erdődy Gábor, a Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője
Megnyitó: Draskóczy István
9:20–10:00
Plenáris előadás
Elnök: Draskóczy István
Font Márta: Kijevi krónikaszerkesztések a 12. században

10:00–10:15: Kávészünet

10:15–11:45
1. szekció.
Elnök: Thoroczkay Gábor
Báling Péter (PTE): Szvatopluk és a mogyoródi ütközet. Szempontok egy historiográfiai vitához
Veres Kristóf György (ELTE): Kisebb vagy második? 13. századi főpapi pecsétek nyomában
Kis Iván (ELTE): Thomas Ebendorfer osztrák krónikás feljegyzései V. (Utószülött) László királyunkról

11:45–12:45: Ebédszünet

12:45–14:15
2. szekció.
Elnök: B. Szabó János
Borbás Benjámin (ELTE): A Német Lovagrend szerepe a 13. század első felének keresztes hadjárataiban
Szokola László (ELTE): Adalékok az erdélyi szász városok késő középkori katonaállításához
Kozák-Kígyóssy Szabolcs László (ELTE): Kézifegyverek előállítása a késő középkori Brassóban

14:15–14:30: Kávészünet

14:30–16:00
3. szekció.
Elnök: Deák Viktória
Horváth Illés (PTE): Szent László hermái és brandeumai
Uhrin Dorottya (ELTE): Szent Dorottya kultusza a középkori Magyarországon
Sebestyén Ádám (ELTE): Csodakritika Bornemisza Péter és Geleji Katona István prédikációiban

16:00–16:15: Kávészünet

16:15–18:15
Könyvbemutatók, kutatócsoportok bemutatkozása
Moderátor: Nagy Balázs
1. Micae mediaevales VII. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Farkas Csaba – Ribi András – Veres Kristóf György. Budapest, 2018.
Bemutatja: Weisz Boglárka
2. The Economy of Medieval Hungary. Ed. József Laszlovszky – Balázs Nagy – Péter Szabó – András Vadas. Leiden ; Boston, 2018.
Bemutatja: Takács Miklós

3. Magyar Hagiográfiai Társaság
Bemutatja: Klaniczay Gábor, Sághy Marianne, Uhrin Dorottya
4. Egyetemtörténeti kutatócsoport
Bemutatja: Kelényi Borbála, Szabó Péter

2018. június 8. péntek

9:00–10:30
4. szekció
Elnök: Falvay Dávid
Szolnoki Zoltán (SZTE): Egy lábjegyzet Machiavellihez: Giovanni Sercambi elmélkedései a bosszúállásról
Szegvári Zoltán (SZTE): „Nemesebb szabad emberként nélkülözni, mint szolgaként bővelkedni.” 14–15. századi emigráns bizánci értelmiségiek élményei Nyugat-Európában episztolográfiai hagyatékuk fényében
Veszprémy Márton (ELTE): Az állatövi jelek ikonográfiája

10:30–10:45: Kávészünet

10:45–12:15
5. szekció
Elnök: Feld István
Kovács Enikő (ELTE): Azok a piszkos anyagiak… IV. László (1272–1290) uralkodása a numizmatika szemszögéből
Jáky-Bárdi Bogáta (ELTE): 14. századi asztali edénykultúra a kerámialeletek alapján a „medium regni” területén
Komori Tünde (CEU): A kínai porcelántöredékek topográfiai megoszlása Budán és az egri várban

12:15–13:30: Ebédszünet

13:30–15:00
6. szekció
Elnök: Györkös Attila
Katona Csete (DE): Kommunikáció a varég-ruszok és a sztyeppei nomádok között
Bognár László (SZTE): Hajózás, tengeri konfliktusok és információáramlás Jean le Bel krónikájában
Somoskői Viktor (DE): Vadászati szervezetek a középkori Magyarországon

15:00–15:15: Kávészünet

15:15–17:15
7. szekció
Elnök: C. Tóth Norbert
Farkas Csaba (ELTE): Család és politika az Anjou-korban: Lackfiak és Szécsiek (1308–1358)
Bélfenyéri Tamás (BBTE): Tisztség- és hivatalviselők, mesterkanokokok és az alsópapság a váradi káptalanban az Anjou korban (1301–1386)
Veres Tünde (DE): Bírók és bíráskodások a 15. századi Kisszeben városában
Orsós Julianna (PTE): Werbőczy István és a késő középkori concivilitas

17:15–17:30: Kávészünet

17:30–18:10
Plenáris előadás
Elnök: Klaniczay Gábor
Madas Edit: Latinitás és anyanyelvűség a középkori prédikáció-irodalomban

18:10–18:30
Zárszó
Draskóczy István

18:30
Zárófogadás